VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI BIGMEDIA, SPOL. S R.O.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti
   BigMedia, spol. s r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 264 79 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84907 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webové adrese www.vary25.cz (dále jen „Internetový obchod“) mezi Prodávajícím a (i) fyzickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – spotřebitel“); nebo (ii) fyzickou či právnickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – podnikatel“). Tyto VOP upravují odlišně některá práva a povinnosti pro Kupující – spotřebitele a Kupující – podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro Kupující – spotřebitele i pro Kupující – podnikatele, jsou tyto osoby dále označovány jako „Kupující“.

  2. Práva a povinnosti mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, včetně otázky uplatnění záručních reklamací, se řídí těmito VOP a v rozsahu neupraveném těmito VOP zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

  3. Práva a povinnosti mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím, včetně otázky uplatnění práv z vadného plnění, se řídí těmito VOP a v rozsahu neupraveném těmito VOP zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Kupní smlouva mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím je uzavřena doručením závazné Objednávky Kupujícího – spotřebitele prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  5. Kupní smlouva mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 OZ.

  6. Kupní smlouva mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím je uzavřena potvrzením závazné Objednávky Kupujícího – podnikatele ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  7. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání výše uvedeného Internetového obchodu Prodávajícího a další související právní vztahy.

  8. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

  9. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

  10. Při uzavření Kupní smlouvy skrze výše uvedený Internetový obchod lze Kupní smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce a VOP jsou také vyhotoveny v českém jazyce.

  11. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 2. uživatelský účet

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce Internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to vždy před Objednávkou Kupujícího. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než jeden měsíc nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).

  6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení třetích osob.

 3. uzavření kupní smlouvy

  1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a nejsou v nich zahrnuty ceny na dopravu zboží Kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Skrze Internetový obchod Prodávající prodává knižní publikaci VARY25.

  3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  4. Webové rozhraní Internetového obchodu vedle ceny zboží obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je Prodávajícím doručováno v rámci České republiky.

  5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu);

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (společně také jen jako „Objednávka“).

  6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí Objednávku Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 4. cena zboží a Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Při platbě v CZK

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1387413532/2700 vedený u  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.;

 • platební kartou online prostřednictvím platebního systému GP Webpay;

 • dobírkou (platí pouze v ČR).

  1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

  3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude sdělen Kupujícímu ze strany Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu objednané zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad (fakturu). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

  7. Výše uvedený daňový doklad (faktura) slouží zároveň jako záruční list.

 1. odstoupení od kupní smlouvy – Kupující - spotřebitel

  1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující - spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu dle čl. 12 VOP.

  3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. Ve lhůtě patnácti (15) dní od vrácení zboží Kupujícím – spotřebitelem dle čl. 5.3 VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli plnění poskytnuté Kupujícím - spotřebitelem do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 VOP, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím - spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží Kupujícím - spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo k provedení jednostranného zápočtu ze strany Prodávajícího vyplývající z čl. 5.6 VOP níže, a případné uplatnění zadržovacího práva Prodávajícího podle § 1395 a násl. OZ. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu Kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  6. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím - spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno ve lhůtě dle čl.5.3, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. Byla-li kupní cena již uhrazena, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

  1. Způsob doručení zboží určuje Kupující v rámci umístění Objednávky, a to ze způsobů nabízených Prodávajícím. Ceny za jednotlivé způsoby doručení zboží budou Kupujícímu sděleny při vyplňování formuláře Objednávky v Internetovém obchodě.

  2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý den nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 2. Práva z vadného plnění kupujícího - spotřebitele

  1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávané zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy Kupující – spotřebitel zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující - spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  4. Nejde-li o zuživatelné zboží, zboží podléhající rychlé zkáze nebo o zboží použité s vadou odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí Kupujícím – spotřebitelem, opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví po převzetí zboží a Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zbožídobě dle čl. 8 odst. 8.2 těchto VOP.

 3. Reklamační řád pro kupujícího - spotřebitele

  1. Práva Kupujícího - spotřebitele vyplývající z práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující - spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Na strži 2097/63, Krč, Praha 4, PSČ: 140 00.

  2. Doba pro uplatnění práva Kupujícího – spotřebitele z vadného plnění je pro Kupujícího – spotřebitele stanovena v § 2165 odst. 1 OZ, a to v délce 24 měsíců. Doba pro uplatnění práva z vadného plnění počíná běžet dnem převzetí zboží.

  3. Doba pro uplatnění práva Kupujícího – spotřebitele z vadného plnění se ve smyslu § 19 odst. 3 ZOS prodlužuje pouze o dobu trvající od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl Kupující – spotřebitel povinen si zboží převzít, tj. do chvíle, kdy bylo zboží opraveno a Kupující - spotřebitel si ho mohl vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová doba okamžikem převzetí nového zboží.

  4. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má Kupující - spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.

  5. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím – spotřebitelem. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

  6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7 odst. 7.2 těchto VOP, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující - spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  7. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  8. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

  9. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující – spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

  10. Právo z vadného plnění Kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující – spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující – spotřebitel vadu sám způsobil.

  11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s Kupujícím - spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane Kupující - spotřebitel jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude Kupující - spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

 4. Práva z vadného plnění vůči Kupujícímu - Podnikateli

  1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. OZ).

 5. další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

  5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

  6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb dle VOP, provozem webových stránek a v souvislosti s případnou další podnikatelskou činností zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

  2. Informace související s nakládáním s osobními údaji jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a v Zásadách užívání síťových identifikátorů, které jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího či v jeho sídle.

  3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

  4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. závĚrečná ustanovení

  1. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento smluvní vztah se řídí českým právem a veškeré spory budou strany řešit především dohodou, nebude-li tato možná, pak prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  3. Kupující – spotřebitel se může obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je k nahlédnutí na webových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

  4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  6. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování BigMedia, spol. s r.o, Na strži 2097/63, Krč, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 264 79 451, adresa elektronické pošty info@vary25.cz, telefon  +420 246 085 192. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé údaje uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího či za neaktuálnost těchto údajů. Kupující může Prodávajícímu doručovat na výše uvedenou adresu elektronické pošty, ale pouze z Elektronické adresy kupujícího.

V Praze dne 1. 8. 2021

BigMedia, spol. s r.o.

Ing. Richard Fuxa, jednatel